Interpelacja posłanki Moniki Wielichowskiej w sprawie uwzględnienia urządzenia SIMEOX w liście wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Przedstawiamy interpelację posłanki Moniki Wielichowskiej w sprawie uwzględnienia urządzenia SIMEOX w liście wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Posłanka powołała się na petycję pacjentów, o której pisaliśmy już tutaj.

Interpelacja nr 34795
do ministra zdrowia

w sprawie uwzględnienia urządzenia SIMEOX w liście wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Zgłaszający: Monika Wielichowska

Data wpływu: 20-07-2022

 

Panie Ministrze,

8 lipca br. do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pacjenci z mukowiscydozą, którzy z rozporządzenia dowiedzieli się, że Ministerstwo Zdrowia zwleka z wydaniem decyzji w sprawie pokrycia kosztów zakupu urządzenia do drenażu drzewa oskrzelowego SIMEOX. Polscy pacjenci z mukowiscydozą stworzyli petycję zawierającą postulat dopisania urządzenia SIMEOX do listy urządzeń wydawanych na zlecenie.

W petycji informują: “Dostępność do terapii SIMEOX jest ważna dla większości pacjentów z mukowiscydozą, w tym dla pacjentów objętych programem lekowym, natomiast dla pacjentów, którzy nie mają możliwości kwalifikacji do programu terapii lekami przyczynowymi, terapia SIMEOX staje się jedyną nowoczesną terapią dającą szansę na lepsze i dłuższe życie. Nie rozumiemy, dlaczego, jedna grupa pacjentów, może być leczona z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań terapeutycznych, inni zaś pacjenci z mukowiscydozą są pozostawieni bez nowych rozwiązań terapeutycznych, które są dostępne w krajach Unii Europejskiej. Jest to bardzo niesprawiedliwe i wysoce niemoralne”.

Terapia SIMEOX pozwala m.in. na utrzymanie w dobrym stanie układu oddechowego, zmniejszenie lub wyeliminowanie infekcji oraz polepszenie jakości życia pacjentów. “Terapia Simeox jest wskazana dla pacjentów podlegających ww. programowi lekowemu oraz absolutnie niezbędna dla pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia lekami przyczynowymi, u których dochodzi do gromadzenia się śluzu w drogach oddechowych”.

Panie Ministrze, w imieniu wszystkich pacjentów z mukowiscydozą proszę o odpowiedź na pytanie: Kiedy resort zdrowia uwzględni urządzenie SIMEOX w liście urządzeń wydawanych na zlecenie?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA
Poseł na Sejm RP