Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Oddech Życia

Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Oddech Życia

1. DEFINICJE
Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1 Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności elektronicznej przy użyciu PayPal lub PayU.

1.2 PayPal – Serwis płatności prowadzony przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

1.3 Fundacja – Fundacja Oddech Życia z siedzibą przy ulicy Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, będąca usługodawcą Serwisu w rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 PayU – Serwis płatności prowadzony przez PayU z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495.

1.5 Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.).

1.6 Konsument – Osoba fizyczna zawierająca z Fundacja Umowę, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7 Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Oddech Życia będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8 Regulamin Płatności – Regulamin dokonywania płatność określający zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu PayPal oraz PayU.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.10 Serwis – Strona internetowa pod adresem https://fundacja.oddechzycia.pl/.

1.11 Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

1.12 Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

1.13 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.).

1.14 Użytkownik – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oraz przekazywania Darowizn na rzecz Fundacji.

2.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1 Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Fundacji.

3.2 Do zawarcia Umowy pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 3.2 powyżej.

3.3 Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

3.4 W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.

3.6 Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.

3.7 Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z Serwisu dostępne są w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Fundacji Oddech Życia pod adresem https://fundacja.oddechzycia.pl/ (zakładka regulamin).

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

4.1 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne.

4.2 Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.2.1 posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;

4.2.2 posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;

4.2.3 korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);

4.2.4 akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.

4.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

5.1 Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji lub celu szczegółowego, jeżeli podano.

5.2 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem.

5.3 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

5.4 Darowizny otrzymane przez Fundację zostaną przekazane wyłącznie na cele statutowe Fundacji określone w statucie Fundacji lub cel szczegółowy jeżeli takowy Fundacja podała w formularzu.

5.5 Płatność za Darowiznę dokonywana jest elektronicznie przy użyciu PayPal lub PayU.

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest PayPal lub PayU.

5.7 Zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu PayPal lub PayU określone są w Regulaminie Płatności udostępnianym przez PayPal i PayU.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

6.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Użytkownika z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

6.1.3 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.2 Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.3 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności i Cookies” w Serwisie.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

7.2 Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

8.2.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8.3 Działania mediacyjne określone w punkcie 8.3.1, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn. zm.), określone w punkcie 8.3.2, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

8.5 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Fundacji w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.6 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Fundacja zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

8.7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Fundacja ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Fundacja wyraziła taką zgodę, jest zobowiązana od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Fundacja zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie Regulaminu w nowym brzmieniu w ramach zasobów Serwisu.

9.2 Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3 Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem https://fundacja.oddechzycia.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.

9.5 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Zaakceptuj Dowiedz się więcej