Regulamin działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Fundacji Oddech Życia

Regulamin działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Fundacji Oddech Życia

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, zwana dalej „Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach działalności statutowej Fundacji Oddech Życia, zwanej dalej „Fundacją”.
 2. Wypożyczalnia prowadzona jest za pomocą elektronicznej platformy podopiecznych Fundacji i ma charakter wysyłkowy. Fundacja nie prowadzi „stacjonarnej” wypożyczalni z możliwością odbioru osobistego (Fundacja zastrzega sobie możliwość przekazywania sprzętu za pośrednictwem lokalnych koordynatorów Grup Wsparcia Fundacji).
 3. Beneficjentem Wypożyczalni może być osoba pełnoletnia chorująca na mukowiscydozę mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel ustawowy osoby chorej na mukowiscydozę, zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Ze sprzętu medycznego w ramach Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu lub w przypadku niektórych grup sprzętu aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rodzaj wymaganego zaświadczenia podany jest każdorazowo w katalogu sprzętów w elektronicznej platformie podopiecznych Fundacji.
 5. Wnioski o sprzęt przyjmowane są za pomocą drogi mailowej na adres [email protected]
 6. Fundacja może przyjmować wnioski również za pomocą elektronicznie platformy podopiecznego.
 7. Fundacja rozpatruje wnioski  w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Fundacja zastrzega sobie możliwość szybszego procesu rozpatrywania wniosku.
 8. W przypadku większej liczby Beneficjentów uprawnionych (złożonych wniosków) niż rzeczywistej liczby dostępnych sprzętów Fundacja zastrzega sobie możliwość wyboru uprawnionych Beneficjentów na podstawie stanu materialnego i społecznego, stanu zdrowia i postępu choroby (na podstawie wywiadu lub dodatkowych dokumentów potwierdzających status materialny lub stan zdrowia) oraz innych kryteriów.
 9. Odmowa wypożyczenia sprzętu, może nastąpić dodatkowo w przypadku, gdy :
  1. Beneficjent korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony z winy Beneficjenta,
  2. wystąpił brak sprzętu, o który zawnioskował Beneficjent,
  3. Beneficjent jest uprawniony do zakupu sprzętu w ramach refundacji NFZ
  4. Beneficjent posiada wypożyczony sprzęt z Wypożyczalni lub od ostatniego wypożyczenia nie minęło 12 miesięcy (zasada ta dotyczy sprzętów tej samej kategorii, użyteczności).
 10. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie i na czas 1 roku lub czas nieokreślony na podstawie elektronicznej umowy użyczenia. Koszt wysyłki na adres w Polsce ponosi Wypożyczalnia.
 11. Koszt zwrotu do Fundacji ponosi Beneficjent.
 12. Niektóre sprzęty z Wypożyczalni ze względu na sposób użytkowania i trwałość uznaje się za zużyte po okresie ustalonym w umowie użyczenia i nie podlegają obowiązkowi zwrotu.
 13. Beneficjent zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, a w przypadku sprzętu medycznego po wcześniejszym szkoleniu z zakresu i sposobu użytkowania lub we współpracy z fizjoterapeutą lub lekarzem.
 14. Beneficjent nie może użyczać lub podnajmować sprzętu z Wypożyczalni osobom trzecim.
 15. Fundacja prowadzi ewidencję usług, związanych w wypożyczaniem sprzętu, która zawiera w szczególności: dane osoby dla której sprzęt został wypożyczony, datę wypożyczenia sprzętu, rodzaj wypożyczonego sprzętu, okres oraz stan techniczny w jakim sprzęt został wypożyczony.
 16. W przypadku śmierci Beneficjenta odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i obowiązek jego zwrotu Fundacji (z zastrzeżeniem punktu 8) przechodzi na najbliższego członka rodziny lub osobę wskazaną w umowie użyczenia.
 17. W sprawach, nieuregulowanych przepisami zawartymi w niniejszym dokumencie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2018 roku.