Fundacja Oddech Życia

Fundacja Oddech Życia powstała w styczniu 2018 roku z przekształcenia platformy społecznościowej i portalu Oddech Życia. Więcej o naszej działalności od 1996 roku przeczytasz w artykule: Nasze początki, działalność Oddechu Życia.

Cele działania Fundacji Oddech Życia

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej.
2. Wyrównywanie różnic i szans społecznych osób w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osób niepełnosprawnych.
3. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Pomoc charytatywna.
5. Upowszechnianie działań na rzecz poprawy leczenia i warunków społecznych osób chorych na mukowiscydozę, pierwotną dyskinezę rzęsek oraz inne choroby metaboliczne, choroby rzadkie oraz choroby genetyczne.
6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
7. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Współpraca z instytucjami lekarskimi, medycznymi i uczelniami medycznymi w zakresie nauki, edukacji oraz ochrony i promocji zdrowia.
10. Nauka, edukacja, oświata.
11. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
12. Inicjowanie i wspieranie oraz udział w programach badawczych i naukowych.
13. Działania w sferze sportu, wychowania fizycznego i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
14. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
15. Działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Forma prawna

  • Fundacja założona w Polsce, w Krakowie, działająca na terytorium EU
  • KRS: 0000711593
  • REGON: 369123685
  • NIP: 676-25-42-642
  • Rok powstania fundacji: 2018
  • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
  • Statut Fundacji Oddech Życia

Zarząd Fundacji Oddech Życia

Dane kontaktowe do Fundacji Oddech Życia

Fundacja Oddech Życia
ul. Grodzka 42/1
31-044 Kraków
[email protected]
+48 578 632 026

W celu spotkania upewnij się, że będziemy dyżurować w danym w dniu w biurze, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Ze względu na wolontariacki charakter naszej pracy oraz częstą pracę w terenie, nie możemy zagwarantować obecności w każdy dzień roboczy.