Porozumienie

 

§1

 1.  Miejscem właściwym do obsługi Programu jest siedziba Fundacji Oddech Życia (zwanej dalej Fundacją).

§2

 

 1. W ramach porozumienia Odbiorca wpłat celowych ma prawo gromadzenia środków na głównym rachunku bankowym w banku PKO Bank Polski o nr PL 22 1020 4900 0000 8902 3104 2759 należącym do Fundacji oraz na dodatkowym, indywidualnym rachunku bankowym przyznawanym w panelu podopiecznego w portalu oddechzycia.pl.
 2. Rachunek zostaje udostępniony wyłącznie w celu gromadzenia środków z przeznaczeniem na program gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację zgodnie z zasadami korzystania zawartymi w załączniku „Regulamin subkont Fundacji Oddech Życia”, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

§3

 

 1. Fundacja prowadzi elektroniczny rejestr wpłat i wypłat dla każdego Odbiorcy wpłat celowych.
 2. W ramach porozumienia Odbiorca wpłat celowych ma prawo do dokonywania zakupów, których zakres określa „Regulamin subkont Fundacji Oddech Życia”.
 3. Maksymalny koszt zakupów nie może przekroczyć środków zarejestrowanych dla danego Odbiorcy wpłat celowych.
 4. Odbiorca wpłat celowych jest zobowiązany do udokumentowania dokonanych zakupów poprzez przedstawienie Fundacji oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na rzecz: Fundacja Oddech Życia, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP: 676-25-42-642 + Imię i nazwisko podopiecznego (w uwagach faktury lub rachunku) lub faktur/rachunków wystawionych na dane podopiecznego wraz z podaniem o zwrot kosztów. Wzór podania zamieszczony jest w panelu podopiecznego w portalu fundacja.oddechzycia.pl.
 5. Podanie o zwrot kosztów wraz z fakturami /rachunkami (oryginał lub kopia) wystawionymi na siebie, Odbiorca wpłat celowych zobowiązany jest wysłać do Fundacji drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną w formie papierowej. W przypadku przedstawienia wraz z podaniem o zwrot kosztów kopii rachunków/faktur drogą elektroniczną, Odbiorca wpłat celowych zobowiązany jest do przechowywania oryginałów i przedłożenia ich na każdorazowe wezwanie fundacji.
 6. Zwrot kosztów na podstawie faktur/rachunków wystawionych na osoby fizyczne i podania możliwy jest w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury/rachunku.
 7. Rachunek lub faktura, o których mowa w ust. 4  (wystawione na Fundację) muszą zostać przesłane elektronicznie lub dostarczone do siedziby Fundacji w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury.
 8. Na podstawie otrzymanych rachunków lub faktur, o których mowa w 4  Fundacja dokonuje opłaty za dokonany zakup.
 9. Na wezwanie Fundacji Odbiorca wpłat celowych ma obowiązek przedstawić zalecenie lekarza/rehabilitanta do przyjmowania danego leku/suplementu/potrzeb rehabilitacyjnych/terapii lub potwierdzającą ten fakt receptę/skierowanie.
 10. W przypadku nieotrzymania przedmiotu zakupu mimo jego opłacenia przez Fundację Odbiorca wpłat celowych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Fundację.
 11. Wszelkie opłaty wykonywane są bezgotówkowo.
 12. Nie ma możliwości przekazania gotówki przez Fundację Odbiorcy wpłat celowych.
 13. Aby fundacja mogła zarejestrować wpłatę do rejestru Odbiorcy wpłat celowych wpłaty dokonywane przez darczyńców w tytule przelewu powinny być opisane: Imię i Nazwisko Podopiecznego Fundacji – odbiorcy wpłat celowych.
 14. Jeżeli wpłata nie zawiera wymaganego poprawnego opisu, środki pieniężne zarejestrowane zostaną na koncie ogólnym fundacji z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

§4

 1. Stan zarejestrowanych środków za dany miesiąc znajduje się w Fundacji.
 2. Fundacja przekazuje informacje o stanie zarejestrowanych środków drogą elektroniczną, za pośrednictwem panelu podopiecznego, dostępnego po zalogowaniu w portalu oddechzycia.pl

 

§5

 1. Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie programu Subkont.
 2. Wpłaty dokonywane na główny rachunek bankowy Fundacji, w polskiej walucie, są zwolnione z opłaty bankowej. Wpłaty dokonane na główny rachunek bankowy Fundacji w innych niż polska walucie, mogą zostać obciążone przez bank PKO opłatami za przewalutowanie i przyjęcie międzynarodowego przelewu.
 3. Wpłaty dokonywane na rachunki bankowe w Fundacji za pośrednictwem operatorów płatniczych (tzw. bramek np. PayU, Płatności24, DotPay, PayPal) są pomniejszone o prowizje tych operatorów.
 4. Odsetki ze środków zebranych na koncie stanowią przychód Fundacji.

§6

 

Odbiorca wpłat celowych jest zobowiązany do wnoszenia ewentualnych podatków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

§7

 

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez drugą Stronę z zobowiązań wynikających z Porozumienia.
 3. Oświadczenia stron w przedmiocie rozwiązania niniejszego porozumienia przekazywane są drogą mailową, odpowiednio na adres e-mail Fundacji [email protected] lub na adres e-mail Odbiorcy wpłat celowych wskazany podczas rejestracji.

§8

 

 1. Bez względu na przyczyny ustania obowiązywania niniejszego Porozumienia niewykorzystane środki finansowe nie są zwracane Odbiorcy wpłat celowych lub jego rodzinie.
 2. Środki pozostałe na koncie po rozwiązaniu porozumienia pozostają w gestii Fundacji i zostają wydatkowane na cele statutowe.

§9

 

 1. Odbiorca wpłat celowych zobowiązuje się na bieżąco informować Fundację o wszystkich planowanych akcjach, apelach i zbiórkach pieniężnych dokonywanych publicznie, tj. m.in. do informowania o podawaniu konta fundacji i nr KRS w prasie i mediach elektronicznych.
 2. Zapewnienie prawidłowości i zgodności z przepisami prawa prowadzenia akcji wymienionych w ust. 1 leży po stronie odbiorcy wpłat celowych.

 

§10

Integralną częścią niniejszego Porozumienia jest zaakceptowany przez Odbiorcę wpłat celowych załącznik: „Regulamin subkont Fundacji Oddech Życia”, który zawiera Wykaz świadczeń możliwych do sfinansowania przez Fundację.

§11

 

 1. Fundacja nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę, jaką odbiorca wpłat celowych lub osoby trzecie mogą ponieść w związku z wykorzystywaniem przez odbiorcę wpłat celowych środków zgromadzonych na koncie. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za realizację i wykonanie zakupów dokonywanych przez odbiorcę wpłat celowych, jak też jakąkolwiek szkodę majątkową lub też szkodę na osobie mogącą wynikać ze stosowania przez odbiorcę wpłat celowych.
 2. Odbiorca wpłat celowych zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiej pomocy medycznej, która może być konieczna do wykorzystania zgromadzonych, jak też do konsultowania z kompetentnymi lekarzami sposobu i zakresu prowadzonej zgodnie z tymi wskazówkami terapii. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia i fizjoterapii odbiorcy wpłat celowych.

§12

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem odesłania przez Fundację maila potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku.

§13

 1. O wszelkich planowanych przez Fundację zmianach niniejszego Porozumienia Odbiorca wpłat celowych informowany jest drogą mailową na wskazany przez Odbiorcę wpłat celowych podczas rejestracji adres e-mail lub za pośrednictwem strony logowania do panelu podopiecznego. Fundacja zastrzega sobie możliwość aktualizacji „Regulaminu subkont Fundacji Oddech Życia”, o czym poinformuje na stronie fundacji.
 2. W razie braku akceptacji zmian Porozumienia, o których mowa w ust. 1, ze strony Odbiorcy wpłat celowych może on w terminie 10 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail w tym zakresie lub 10 dni od daty pierwszego logowania po zmianie Porozumienia rozwiązać niniejsze Porozumienie, ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. Po upływie 10 – dniowego terminu uznaje się, że Odbiorca wpłat celowych zaakceptował proponowane przez Fundację zmiany.